KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Figür Kongre Organizasyonları ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır.

Kişisel verileri;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.


Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kimlik bilgileri: Ad, Soyad, T.C.Kimlik numarası,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, E-posta adresi, adres bilgileri, şehir,

Eğitim Bilgileri: Kurum Bilgisi, uzmanlık alanı,

İşlem Güvenliği: Üyelik Bilgileri

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Etkinliklerin yürütülmesi

Etkinlik günü çekilen video ve fotoğrafların, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kullanımı ve yayımlanması

İletişim kurulması ve pazarlama yapılması

Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

 

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, telefon numaralarımızın aranması, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenecektir. www.onlinesempozyum.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, sponsor firmalara, Derneklere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@figur.net isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 212 381 46 00

İnternet Sitesi:https://www.figur.net

Eposta Adresi: info@figur.net